تابلوهای برق کنتوری

درمورد متقاضیان غیر دیماندی (متقاضیانی که مصرف تابلو برق کنتوری آنها کمتر از ۳۰ کیلووات باشد)، تشخیص مقدار برق درخواستی (برآوردمصرف واحد) براساس برآورد شرکت برق انجام می شود درحال حاضر انشعاب های ۳۲، ۲۵ و ۱۵ آمپر استاندارد هستند که انشعاب ۱۵ آمپر تابع ضوابط خاص است و برای مناطق روستایی و عرصه های زیر ۶۰ متر قابل درخواست می باشد. برای متقاضیان دیماندی (متقاضیانی که مصرف آنها ۳۰ کیلووات و بیشتر است)، تشخیص مقدار برق درخواستی. بر مبنای اعلام مراجع ذیصلاح یا درخواست مشترک است. برای انشعاباتی باقدرت ۳۰ تا ۱۵۰ کیلووات برق درخواستی به صورت فشار ضعیف (ولتاژ ثانویه) داده شده و متقاضی ملزم به دادن زمین پست نمی باشد. برای انشعاباتی با قدرت ۱۵۰ تا ۲۵۰ کیلووات برق به صورت اولیه یا ثانویه (به تشخیص شرکت برق) داده شده و متقاضی درصورتیکه شرکت برق نیازداشته باشد باید زمین مناسبی را طبق نظر این شرکت واگذارنموده و بهای آنرا به نرخ عادله دریافت نماید. برای انشعابات با قدرت ۲۵۰ کیلووات به بالا تجهیز پست اختصاصی الزامی بوده و برق با ولتاژ فشار متوسط (اولیه) به متقاضی داده می شود و وی باید راساً نسبت به تبدیل آن اقدام نماید.

تابلوهای برق کنتوری

برای سفارش تابلو برق کنتوری می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید

شماره های تماس: ۷۷۳۵۴۱۶۰ – ۷۷۳۴۲۶۵۳ – ۷۷۷۸۲۸۷۵ – ۷۷۷۸۲۷۹۰

فهرست