تابلوهای هوشمند BMS

نصب قسمت مرکزي تابلوي BMS

الف: محل نصب

تابلوهای هوشمند BMS از نظر ماهیت توزیع شبکه برق، نقش تابلوي برق واحد مسکونی را دارد و می تواند بجاي جعبه فیوز مینیاتوري هر واحد نصب گردد. بنابراین فیوزهاي لازم در همین تابلو تعبیه شده اند. و باید توجه داشت که فیوزهاي برق به هیچ وجه با تعبیه این تابلو حذف نمی شوند. ابعاد تابلو ۶۰* ۸۰ و عمق ۱۰ سانتی متر طراحی شده است و براحتی در یک دیوار تیغه اي ۱۰ cm بصورت توکـار قابل نصب می باشد. ارتفاع مناسب جهت نصب این تابلو ۱۳۰ cm از کف تمام شده تا لبه زیرین تابلو می باشد. به منظور جلوگیري از آسیب دیدن تجهیزات داخل تابلو، در مرحله سیم کشی ساختمان یک تابلوي خالی، در داخل دیوار مورد نظر نصب می شود و در انتهاي کار در زمان نصب نهایی تجهیزات خانه هوشمند متعلقات داخل تابلو که بروي یک کفی جمع آوري شده است، داخل تابلو نصب می گردد. دقت کنید محلی را که براي نصب تابلو در نظر می گیرید حداقل از هر طرف راست و چپ تابلو ۵cm جاي آزاد داشته باشد. بطور مثال چنانچه محل مورد نظر در یک کنج قرار دارد، لبه تابلو از کنج دیوار حداقل ۵cm فاصله داشته باشد و به این کنج نچسبد.

ب: هشدارها warning

از نصب تابلو در محلی که در معرض آب و رطوبت باشد جداً خودداري نمائید. محل نصب تابلو به جهت مسائل ایمنی حتماً باید براحتی در دسترس ساکنین باشد. چنانچه محل نصب تابلو به ناچار پشت یکی از دربها قرار گرفته است مطمئن شوید در صورت باز شدن درب، آسیبی به تابلو نمی رسد. لذا از نصب تابلو در داخل کمد و یا محل هایی که دسترسی به آن در مواقع ضروري و یا در زمان تعمیرات دشوار باشد خودداري کنید.

تابلوهای هوشمند

برای سفارش تابلوهای هوشمند BMS می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید

شماره های تماس: ۷۷۳۵۴۱۶۰ – ۷۷۳۴۲۶۵۳ – ۷۷۷۸۲۸۷۵ – ۷۷۷۸۲۷۹۰

فهرست