تابلوهای دیماندی

منظور از دیماند در تابلوهای دیماندی ، مقدار قدرتی است که از اداره برق خریداری شده است و تجهیزات نصب شده حداکثر این مقدار توان الکتریکی را می توانند به مصرف کنندهبا استفاده از تابلو برق ارایه دهند (منظور سیستم انتقال و ترانسفور ماتور کاهنده ای است که مشترک از آن استفاده می کند).

مصرف کننده می تواند در مقاطعی (به مدت یک سال ) از مقدار دیماند خود به صورت قراردادی کاهش دهد(بدون اینکه تجهیزات تغییری کنند) یعنی به عنوان مثال اگر دیماند خریداری شده از شرکت برق ۳ مگاوات باشد می تواند مقدار آنرا بصورت قرار دادی کاهش داد. مثلا به یک مگاوات برای مدت یک سال .

این عمل برای مواقعی است که مصرف کننده مطمن است در طول یک سال از حداکثر قدرت (دیماند) استفاده نخواهد کرد و برای کاهش هزینه ثابت دیماند ، انرا بصورت قرار دادی کاهش می دهد.

تابلوهای دیماندی

برای سفارش تابلوهای دیماندی می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید

شماره های تماس: ۷۷۳۵۴۱۶۰ – ۷۷۳۴۲۶۵۳ – ۷۷۷۸۲۸۷۵ – ۷۷۷۸۲۷۹۰

فهرست